Izsludināts Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2024”!

28.martā Ādažu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts konkursa Nolikums un 2024.gada 10.aprīlī tiek izsludināts konkurss „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2024”.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju, t.sk. remigrantu un jauno vecāku iesaisti uzņēmējdarbībā, sekmējot jaunu darbavietu, produktu vai pakalpojumu radīšanu Ādažu novadā.

Grantu kopējā summa ir 27 000 euro, tai skaitā:

 •  18 000 euro ir valsts finansējums, kas piešķirts rīkotājam saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” rezultātiem, ar mērķi īstenot remigrantu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus rīkotāja pašvaldības teritorijā;
 •  9 000 euro ir rīkotāja finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Viena projekta īstenošanai maksimālā piešķiramā granta summa ir:

 • pretendentiem, kas ir remigranti – līdz 9 000 euro (6 000 euro valsts finansējums un 3 000 euro rīkotāja finansējums);
 • pretendentiem, kas nav remigranti – līdz 3 000 euro (rīkotāja finansējums).

Lai nodrošinātu projektu ilgtspēju, rīkotājam jāpiesaista pretendentu privātais pašfinansējums, kas līdzvērtīgs ar piešķirtā granta apmēru.

Granta saņēmējiem projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Vēlam veiksmes un gaidām pieteikumus!

Konkursa pieteikumu sagatavošanas laikā pretendentiem ir iespējams saņemt konkursa koordinatora konsultāciju zvanot rīkotāja Administrācijas darba laikā uz tālruni +371 29165290 vai rakstot uz e-pastu: apn@adazunovads.lv.

Pieteikumus var iesniegt līdz 1. oktobrim (plkst.23.59), 2024.g.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

  

22.martā Ādažu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts konkursa Nolikums un 2023.gada 20.aprīlī tiek izsludināts konkurss „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2023”. Ar konkursa Nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē tīmekļvietnē www.adazunovads.lv sadaļā Aktualitātes / Sabiedrības līdzdalība / Konkursi.” Turpat atrodama arī Pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā un kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

Arī šogad šim mērķim paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 4000 EUR. Viena projekta īstenošanai maksimālā piešķiramā līdzfinansējuma apmērs ir 2000 EUR. Līdzfinansējums netiek diferencēts atkarībā no konkursā iegūtās vietas – visiem konkursa dalībniekiem ir vienādas iespējas saņemt maksimālo līdzfinansējuma summu 2000 EUR apmērā. Projekts jāīsteno 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:

 • preces izstrādei;
 • pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
 • mārketinga aktivitātēm
 • specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
 • izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
 • tīmekļvietnes izstrādei, ar nosacījumu, ka tā pamatā vērsta uz Latvijas iekšējo tirgu;
 • licenču iegādei;
 • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
 • specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
 • informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
 • preču zīmes reģistrācijai;
 • patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

Pieteikumus var iesniegt līdz 2023.gada 20.jūnijam, plkst.23.59.

Projekta pieteikumu iesniedz elektroniski parakstītu ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv, projekta pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot „Pieteikums Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2023”.

Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot rakstot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes tīmekļvietnē www.adazunovads.lv sadaļā Aktualitātes / Sabiedrības līdzdalība / Konkursi.”

Vēlam veiksmes un gaidām pieteikumus!

Jautājumi un atbildes (2023)

Ja pēc pieteikuma iesniegšanas vēlēsieties mainīt komersanta veidu, to varēs izdarīt pieteikuma vērtēšanas gaitā un līdz pat līguma noslēgšanai. Nolikuma 17.2. punkts nosaka, ka uzvaras un līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā pretendentam ir pienākums reģistrēt savu saimniecisko darbību. Līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu slēdz pēc saimnieciskās darbības reģistrēšanas. Tāpat arī nav aizliegts, piemēram, saimnieciskās darbības veicējam projekta īstenošanas gaitā reģistrēt savu SIA, ja nonākat pie secinājuma, ka tas ir nepieciešams. Par jebkurām šādām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā gan būs jāinformē arī pašvaldība kā finansējuma devēju.

Ļoti vēlams pieteikumā norādīt pēc iespējas pilnīgāku informāciju par plānoto uzņēmējdarbību. Tomēr zīmola izstrāde var notikt arī projekta īstenošanas laikā, līdz ar to zīmola nosaukuma trūkums noteikti nebūs par pamatu pieteikuma noraidīšanai.

Jā, iekārtas drīkst iegādāties no ārzemēm, jo konkursa nolikums neparedz ierobežojumus attiecībā uz iegādājamo preču, pamatlīdzekļu, izejvielu vai taml. izcelsmes valsti. Vienlaikus norādu, ka svarīgi iekārtas iegādāties no droša piegādātāja, kas varēs izsniegt nepieciešamos maksājuma dokumentus, kā arī iesaku pārliecināties, ka nepieciešamības gadījumā būs iespējams veikt iekārtu apkopes, remontu utt.

Nolikumā nav paredzēts aizliegums vienam pretendentam iesniegt vairākus projektu pieteikumus, tomēr līdzfinansējumu varēs saņemt tikai vienam projektam (Nolikuma 11.punkts).

Konkursa Nolikuma 1.3. punktā ir pretendenta definīcija – “Konkursā pretendents ir nolikuma prasībām atbilstoša fiziska persona, kas iesniegusi Pieteikumu dalībai Konkursā un uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs, vai komersants, kas uzsāks komercdarbību Ādažu novadā”. Konkurss pēc būtības ir domāts tiem, kas tikai plāno uzsākt savu saimniecisko darbību un vēl nav nodarbojušies ar uzņēmējdarbību. Tomēr vienlaikus izpildoties nosacījumam, ka konkursa rezultātā tiek uzsākta jauna saimnieciskā darbība, kas nav saistīta ar jau esošo SIA, kā arī jaunā uzņēmuma darbību ir plānots un ir iespējams pilnībā nodalīt no esošā uzņēmuma darbības, tad arī šādu pieteikumu ir iespējams pieteikt konkursā.

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022

 

23.martā Ādažu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts konkursa Nolikums un 2022.gada 20.aprīlī tiek izsludināts konkurss „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022”. Ar konkursa Nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī Pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā un kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

Arī šogad šim mērķim paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 4000 EUR. Viena projekta īstenošanai maksimālā piešķiramā līdzfinansējuma apmērs ir 2000 EUR.  Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, līdzfinansējums netiek diferencēts atkarībā no konkursā iegūtās vietas – visiem konkursa dalībniekiem ir vienādas iespējas saņemt maksimālo līdzfinansējuma summu 2000 EUR apmērā. Projekts jāīsteno 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:

 • preces izstrādei;
 • pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
 • mārketinga aktivitātēm
 • specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
 • izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
 • tīmekļvietnes izstrādei, ar nosacījumu, ka tā pamatā vērsta uz Latvijas iekšējo tirgu;
 • licenču iegādei;
 • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
 • specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
 • informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
 • preču zīmes reģistrācijai;
 • patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022.gada 20.jūnija plkst.23.59.

Projekta pieteikumu iesniedz datorrakstā, latviešu valodā, elektroniski parakstītu ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv, projekta pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot „Pieteikums Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2022”.

Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot rakstot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.

Vēlam veiksmi un gaidām pieteikumus!

 

Jautājumi un atbildes (2022)

Jā, varat pieteikties, ja plānojat reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs. Saskaņā ar Nolikuma “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022” 1.3. punktu uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas vai nu kā saimnieciskās darbības veicējam vai kā komersantam.

Nē. Melnrakstus neizskatām. Ja izvērtējot pieteikumu tiks konstatēts, ka kāds dokuments trūkst, tad konkursa koordinators lūgs iesniegumu precizēt un varēs iesniegt trūkstošo. Arī pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem ir iespējams pieprasīt papildus informāciju, ja komisijas locekļi uzskatīs, ka projekts pēc būtības ir atbalstāms un ir tikai novēršami kādi nelieli trūkumi. Aicinu rūpīgi iepazīties ar konkursa Nolikumu un visiem tā pielikumiem, it īpaši ar veidlapu “Konkursa Komisijas locekļa PROJEKTA KVALITĀTES VĒRTĒJUMS”, un katra kritērija aprakstu un skaidrojumu / pamatojumu, jo tajā ir uzskaitīts cik punktus var iegūt par katru pieteikuma sadaļu

Saskaņā ar konkursa Nolikuma 21.punktu Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:

 • preces izstrādei;
 • pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
 • mārketinga aktivitātēm (t.sk. reklāmai, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: a) reklāmai jābūt vispārējai pēc būtības un jāsniedz labums visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem; b) reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts; c) reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma).
 • specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
 • izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
 • tīmekļvietnes izstrādei;
 • licenču iegādei;
 • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
 • specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
 • informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
 • preču zīmes reģistrācijai;
 • patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

Ja Jūsu projekts paredz atrakciju nomas pakalpojuma sniegšanu, tad šādu projektu Jūs varat protams iesniegt, paredzot pamatlīdzekļu iegādi par paša vai citur iegūtu finansējumu, savukārt no domes saņemto līdzfinansējumu varat paredzēt tikai augstāk uzskaitīto lietu apmaksai. Ja Jūsu projekts paredzēs tikai un vienīgi pamatlīdzekļu iegādi, tas netiks atbalstīts.

Nolikumā nav konkrēti ierobežota iegādājamo iekārtu, tehnikas vai pakalpojumu izcelsmes valsts. Vēršu uzmanību un iesaku pārliecināties vai izvēlētā lieta būs droša un atbildīs LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un drošības prasībām, piem., vai tai būs nepieciešamie drošības sertifikāti, ja tā paredzēta lietošanai bērniem.

Saskaņā ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikuma 1.3.punktu konkursa pretendents ir fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, kas uzsāks komercdarbību Ādažu novadā un atbilst konkursa nolikuma prasībām. Informējam, ka jaundibināti un esoši uzņēmumi nevar piedalīties šajā konkursā.

Nē, konkursā var piedalīties tikai fiziska persona. To nosaka konkursa Nolikuma 1.3. punkts.

Saskaņā ar Nolikuma 25.5 punktu uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pretendentam var vēl nebūt noslēgts telpu nomas līgums, bet uzvaras gadījumā un finansēšanas līguma slēgšanas gadījumā gan jābūt jau noslēgtam telpu nomas līgumam. Šādā gadījumā pieteikumam pievieno apliecinājumu brīvā formā par to, ka telpu nomas līgumu ir plānots noslēgt. Finansēšanas līguma slēgšana varētu notikt vasaras otrajā pusē vai septembrī. Līdz 20.06.2022 gaidām pieteikumus, tad komisija vērtēs saņemtos pieteikumus, iespējams, ka vēl kādam kaut kas jāprecizē vai jāiesniedz papildus dokumenti. Tad uzvarētājiem vēl ir laiks reģistrēt savu saimniecisko darbību un tikai tad slēdz līgumu. Iepriekšējos gados līgumi ir slēgti augustā un septembrī. Saskaņā ar Nolikuma 39.punktu līguma slēgšanas galējais termiņš ir 31.oktobris.

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021

logo

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2020

Konkursa projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par Baibas Brokas projekta “Tija” apstiprināšanu un domes līdzfinansējuma piešķiršanu 1936 eiro apmērā. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tā ietvaros tika iesniegti divi projektu pieteikumi, no kuriem viens tika atsaukts.

Topošā uzņēmēja Baiba Broka plāno veikt komercdarbību adījumu, tamborējumu, somu, aksesuāru ražošanā un meistarklašu vadīšanā, radot konkurētspējīgu un kvalitatīvu produktu Latvijas tirgū, kā arī nākotnē piedāvāt produkciju eksporta tirgos. Plānots izveidot darbnīcu, iepirkt adāmmašīnu un radīt vairākas jaunas darba vietas novadā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaundzimušo apģērbiem un aksesuāriem: vilnas zeķīšu, merino vilnas dzijas komplektu, cepurīšu, kokonu un citas produkcijas ražošanai. Plānota ir arī dažādu izstrādājumu ražošana cita vecuma bērniem un pieaugušajiem.

Saskaņā ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2020” nolikuma 1.3.punktu konkursa pretendents ir fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, kas uzsāks komercdarbību Ādažu novadā un atbilst šī nolikuma prasībām.

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka jaundibināti un esoši uzņēmumi nevar piedalīties šajā konkursā.

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019

Septembrī noslēgts līgums ar jauno uzņēmēju Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa 2019 ietvaros. Jaunā uzņēmēja ar Ādažu novada domes līdzfinansējumu 1790 eiro apmērā uzsāks komercdarbību skaistumkopšanas sfērā, vadot profesionālas meistarklases, apmācības  un sniedzot visāžista pakalpojumus novada iedzīvotājiem.