Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicinot viņu iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiek atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēku un iekštelpu remontam, kā arī tehnisko līdzekļu radīšanai izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm.

Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 2000 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu pilsētas vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības finansējums ir lielāks – 3500 EUR. Konkursa ietvaros attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Neattiecināmās izmaksas:

   • inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
   • nekustamā īpašuma iegāde;
   • transporta izmaksas, braucieni;
   • pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
   • peļņas pasākumi;
   • ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēšanas izdevumi;
   • darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālistu u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
   • pabeigtu darbu / projektu finansēšana;
   • politisku un reliģisku pasākumu organizēšana un norise;
   • balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
   • izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem dokumentiem;
   • izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādīti nepieciešamie rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām – Projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām biedrībām un organizācijām – attiecīgās biedrības vai organizācijas rekvizīti);
   • izmaksas, kas tiek veiktas pēc 2023.gada 15.septembra;
   • izmaksas, kas nav apstiprinātas projekta budžetā;
   • pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pārsniedz 20% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
   • gatavu apģērbu / apavu iegāde, kas pārsniedz 8% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām;
   • reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 8% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
   • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde (datori un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, u.tml.);
   • TV un sadzīves tehnikas (televizori, video un audio tehnika, šujmašīnas u.tml.) iegāde;
   • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
   • izmaksas īslaicīgu pasākumu rīkošanai;
   • ar Projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas pārbaudēm saistītās izmaksas;
   • ēkas konstruktīvie risinājumi;
   • telts;
   • paklājs;
   • ieguldījums ēkā un telpās, kurās notiek saimnieciskā darbība;
   • u.c., kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas.

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2023” ietvaros tika iesniegti 29 projektu pieteikumi, no kuriem 24 tika apstiprināti.

Projekta īstenošanas laiks – 01.06.2023.-15.09.2023.

Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Ingu Pērkoni (tālr.: 67997300, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv).

Konkursa nolikums

Laika grafiks

Līguma projekts par projekta īstenošanu

Dokumenti projekta pieteikumam:

Dokumenti, īstenojot projektu:

Dokumenti pēc projekta īstenošanas:


 

Ādažu novadā 2022.gadā īstenotie konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti