Izsludināta pieteikšanās konkursam "Sabiedrība ar dvēseli 2024"

Lai turpinātu atbalstīt iedzīvotāju un biedrību pašu ierosinātu projektu īstenošanu, Ādažu novada pašvaldības 25.janvāra domes sēdē tika apstiprināts konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2024" nolikums.

Konkursa projektu pieteikumi tiks pieņemti no 19.februāra līdz š.g. 19.martam!

Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicinot viņu iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiek atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēku un iekštelpu remontam, kā arī tehnisko līdzekļu radīšanai izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm.

Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 2000 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu pilsētas vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības finansējums ir lielāks – 3500 EUR. Konkursa ietvaros attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Neattiecināmās izmaksas:

 • inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
 • nekustamā īpašuma iegāde;
 • transporta izmaksas, braucieni;
 • pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
 • peļņas pasākumi;
 • ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēšanas izdevumi;
 • darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālistu, u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
 • pabeigtu darbu / projektu finansēšana;
 • politisku un reliģisku aktivitāšu organizēšana un norise;
 • balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
 • izmaksas bez izmaksas apliecinošiem oriģināliem dokumentiem;
 • izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādīti rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām – Projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām biedrībām un organizācijām – to rekvizīti);
 • izmaksas, kas tiek veiktas pēc 2024. gada 15. septembra;
 • izmaksas, kas nav apstiprinātas Projekta budžetā;
 • pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pārsniedz 30 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • gatavu apģērbu un apavu iegāde, kas pārsniedz 8 % no kopējām attiecināmām izmaksām;
 • reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 8 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde (datori un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, u.tml.);
 • TV un sadzīves tehnikas iegāde (televizori, video un audio tehnika, šujmašīnas, u.tml.);
 • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
 • izmaksas īslaicīgu pasākumu rīkošanai;
 • ar Projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas pārbaudēm saistītās izmaksas;
 • ēkas konstruktīvie risinājumi;
 • telts;
 • paklājs;
 • ieguldījums ēkā un telpās, kurās notiek saimnieciskā darbība;
 • u.c., kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2024. gada 1. maija līdz 15. septembrim.


Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – Attīstības un projektu nodaļas vecāko eksperti Ilzi Vanku - Krilovsku, tālr. 28609590, e-pasts ilze.vanka-krilovska@adazi.lv.

 Informācijai par pieteikuma veidlapu (prezentācija):

Projektu pieteikumu dokumenti ir jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Informācija, kā arī video pamācības par e-paraksta lietošanu pieejamas šeit:

https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/mid/apraksts

https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/Video_pamacibas


Ir izveidots stāsts par konkursa norisi. Par katru konkursa dalībnieku - 21 iniciatīvu- lasāms neliels apraksts, pievienoti foto un interaktīvā kartē atzīmēta atrašānās vieta. Aicinām iepazīties ar 2024. gadā iesniegtajiem projektiem!


 

Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023