No 2022.gada Ādažu novada dome ir atbalstījusi jaunus atbalsta pasākumus daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimene Ādažu novadā ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, turklāt par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Mūsu novads var patiesi lepoties ar ievērojamu daudzbērnu ģimeņu skaitu Latvijas kontekstā – teju katrs piektais bērns apvienotajā Ādažu novadā ir no daudzbērnu ģimenes.

19.martā stājas spēkā saistošie noteikumi “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā”, kuros lemts, ka pašvaldība finansiāli atbalsta novadā deklarētas daudzbērnu ģimenes:

 1. Ar pabalstu 50 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam;
 2. Par trešo un katru nākamo bērnu ar divu veidu pabalstiem, ko var izmantot ēdināšanas izdevumu segšanai:
  • 50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē;
  • 40 euro apmērā mēnesī bērnam no 5. līdz 9. klasei, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē 9 mēnešus gadā, mācību gada laikā.

Kā pieteikties pabalstam?
Lai saņemtu pabalstu, bērnu vecākam jāiesniedz iesniegums Ādažu novada sociālajā dienestā: elektroniski soc.dienests@adazi.lv, ja iesniegums ir elektroniski parakstīts vai E-adrese vai, iesniedzot klātienē

 • Gaujas ielā 13/15, Ādažos;
 • Stacijas ielā 5, Carnikavā;

Vai, sūtot pa pastu. Ja bērns līdz 24 gadu vecumam iegūst augstāko izglītību, iesniegumam jāpievieno izglītības iestādes izziņas kopija. Ja daudzbērnu ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, iesniegumā norāda aizbildniecības vai ievietošanas audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu un numuru.

Lai saņemtu minēto ikgadējo pabalstu 50 eiro apmērā par katru bērnu no 7 līdz 24 gadu vecumam, iesniegums jāiesniedz katru gadu no 1. janvāra līdz 1. decembrim. Tāpat katru gadu līdz 15.septembrim vecāks iesniedz Sociālajam dienestam izziņu par bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš iegūst augstāko izglītību. Savukārt, lai saņemtu minēto ikmēneša pabalstu trešajam un katram nākamajam pirmsskolas vecuma bērnam 50 eiro apmērā un 5.līdz 9.klases vecuma bērnam 40 eiro apmērā mācību gada laikā, iesniegums vecākam jāiesniedz tikai vienu reizi!

Lai 2022. gadā ģimenes pagūtu saņemt norādīto ikmēneša pabalstu jau par laika periodu no 2022.gada janvāra līdz jūnijam, lūdzam ģimenes iesniegt iesniegumus līdz 1. maijam! Pabalstu par šo periodu pašvaldība izmaksās līdz 15.jūlijam.

Savukārt posmā no 1. līdz 4.klasei visi Ādažu novada bērni turpinās saņemt apmaksātas brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs.

Ja izglītojamais un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Ādažu novadā, daudzbērnu ģimenes var saņemt atvieglojumus līdzfinansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu:

 • 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni, un vismaz viens no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;
 • 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā.

Lai saņemtu šos atvieglojumus, daudzbērnu ģimeņu vecākiem jāaizpilda pieteikums portālā.

Ādažu novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 50% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa summas.

Minēto nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna laika klātienes studijās.

Ar Ģimenes 3+ karti ir  pieejama 30% atlaide baseina apmeklējumam, kā arī pašvaldības organizētie sporta pasākumi un sacensības ir bez dalības maksas.

Papildus pašvaldības atbalstam šobrīd pieejami arī valsts nodrošinātie finansētie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

 • ģimenes valsts pabalsts katru mēnesi no 2022.gada 1. janvāra par trīs bērniem ir 225 eiro (75 eiro par katru bērnu); par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu;
 • atbalsts tēriņu mazināšanai par energorsursiem daudzbērnu ģimenēm – 20 eiro ikmēneša pabalsts (piemēro automātiski līdz 2022.gada 31.decembrim);
 • atbalsts tēriņu mazināšanai par energorsursiem ģimenēm ar bērniem, kā arī studējošiem līdz 24 gadu vecumam – 50 eiro ikmēneša pabalsts par katru bērnu (piemēro automātiski līdz 2022.gada 30.aprīlim);
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (daudzbērnu ģimene par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50 procentu apmērā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta piektā daļa));
 • papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));
 • tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtā daļa.));
 • tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus – daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda ģimene” , 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda ģimene” , ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.
 • tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas; no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese (Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” 8.5.apakšpunkts);
 • tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem; no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes vecāki (Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumu Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 5.1.6.apakšpunkts);
 • tiesības uz samazinātu valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; valsts nodevas likme tiek piemērota 0,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 7.3 punkts);
 • tiesības uz samazinātu valsts nodevu 50 % apmērā par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra ( Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 391 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 3.3.punkts);
 • tiesības uz mājokļa atbalsta programmā paredzēto galvojumu 20 % (bet ne vairāk kā 20 000 euro) apmērā pirmā mājokļa iegādei (Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumi Nr. 443 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” 6.3.punkts);
 • atbalsta programma “Balsts” ietvaros ir tiesības saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju jeb grantu mājokļa iegādei vai būvniecībai;
 • jaunieši no daudzbērnu ģimenēm ir tiesības pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā (Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.470 “Noteikumi par stipendijām”);
 • tiesības uz atbrīvojumu no maksas par Tieslietu ministrijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem (Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr. 770 “Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis” 4.punkts);
 • Kultūras ministrijas pārraudzībā esošie teātri un koncertorganizācijas, kā arī padotībā esošie muzeji nodrošina atlaides ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm;
 • tiesības saņemt “Latvijas Goda ģimenes apliecību „Goda ģimene”.

Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Detalizētaka informācija.