Statuss:
Īstenošanā
Gauja
  • Līdzfinansētājs:
interreg
  • Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 2026.gadam
  • Kopējās izmaksas: 344 000 euro (Latvijai (kā nevadošajam partnerim) paredzēti 146 800 euro), tai skaitā 80% jeb 275 200 euro Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas grants, bet 20 % jeb 68 800 euro visu projekta īstenotāju līdzfinansējums 2 gadu laikā.
  • Pašvaldība piedalās Projektā bez tieša pašvaldības līdzfinansējuma.

Projekta kopsavilkums:

Projektu plānots īstenot sadarbībā ar Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā), biedrību ”Jūras zeme” un Saulkrastu novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Šādas kopīgas integrētas stratēģijas un rīcības plānus varētu izmantot kā paraugu jebkuras lielākas lauku teritorijas stratēģiskai sadarbībai gan pierobežas reģionos, gan apgabalos, kuriem ir kopīgi izaicinājumi.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:

  1. integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai (rekreatīvās uzņēmējdarbības, kultūras mantojuma saglabāšanas un kapitalizācijas jomās, integrētu pakalpojumu izstrāde, videi draudzīga navigācija, atjaunojamā enerģija, aprites ekonomikas risinājumi, utt.);
  2. pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus (kam sekotu izvērtēšana un nepieciešamības gadījumā izmaiņas stratēģijā efektīvākai rezultātu sasniegšanai) un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos (piemēram, peldoši risinājumi ūdens novadīšanai, ūdens un atkritumi, atjaunojamā enerģija laivām, vēsturisko zvejas metožu atdzīvināšana, inovatīvi risinājumi, lai labāk savienotu upes baseinu ar apkārtējo teritoriju un tās tūrisma objektiem utt.), kas izriet no integrētās stratēģijas;
  3. Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.