Ūdensapgāde un kanalizācija Tarifi
ūdens, kanalizācijas tarifu izmaiņas, marts 2024

Pašreiz spēkā esošie tarifi (bez PVN) ir 1.07 eiro ūdensapgādei un 1.76 eiro kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

2023. gada maijā regulators pieprasīja uzsākt SIA "Ādažu ūdens" pakalpojumu tarifu pārskatīšanu, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos, jo pēdējo reizi tarifi bija apstiprināti 2020. gadā. Svarīgi uzsvērt, ka šeit nav ņemtas vērā 2022.gadā veiktās izmaiņas, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja ārkārtas metodiku tarifu pielāgošanai elektroenerģijas cenu lēcienam (izmaiņas tikai par elektroenerģijas cenu svārstībām). 

Par iespējamo tarifu pieaugumu pašvaldība tika informēta iepriekšējā gada 26.oktobrī, bet divas nedēļas vēlāk, 10.novembrī, SIA "Ādažu Ūdens" Latvijas Vēstnesī publicēja paziņojumu par tarifa projektu. Līdz 30.novembrim priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu varēja sniegt arī iedzīvotāji, tomēr ne regulatorā, ne SIA "Ādažu Ūdens" ieteikumi netika saņemti.

Izvērtējot SIA "Ādažu Ūdens" iesniegumu par tarifa projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu regulators secinājis, ka projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Ādažu Ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.  Tādējādi, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, no 1. marta spēkā būs šādi tarifi:

  • ūdensapgādei – 1.28 eiro/m3 (+0.21)
  • kanalizācijai – 2.12 eiro/m3 (+0.36)

Šie tarifi būs spēkā no 2024.gada 1. marta līdz 2025.gada 28.februārim, kad vēlreiz mainīsies, nedaudz samazinoties ūdensapgādes tarifam un palielinoties kanalizācijas pakalpojumu tarifam:

  • ūdensapgādei – 1.25 eiro/m3 (-0.03)
  • kanalizācijai – 2.25 eiro/m3 (+0.13)

Augstākminētie tarifi būs spēkā no 2025.gada 1.marta. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Ādažu ūdens" neievēro normatīvos aktus vai regulatora lēmumus, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

P
ašvaldības deleģēto funkciju izpildei centralizētās ūdensapgādes jomā SIA "Ādažu ūdens" ienākumiem jāsedz izdevumi, turklāt ienākumus veido tikai maksa par pakalpojumiem. Tarifu sagatavošanas, izvērtēšanas un apstiprināšanas process notiek ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (regulatora) noteikto metodiku.

Tarifu veido vairākas komponentes - pamatlīdzekļu uzturēšanas, remontu izpildes un materiālu iegādes izdevumi (tai skaitā, ķīmiskās vielas ūdens un notekūdeņu attīrīšanai). Pēdējo gadu laikā šīs izmaksas būtiski pieauga, turklāt valstī stājās spēkā paaugstinātas prasības notekūdeņu attīrīšanai, kuru izpildes rezultātā tiek radīts lielāks dūņu apjoms un to utilizācijas izdevumi.

Tarifa izmaiņu nepieciešamība saistīta arī ar pakalpojumu saistīto infrastruktūras objektu izbūvi: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanu (3,02 miljoni eiro), ūdensapgādes 3 tīklu izbūvi (252 tūkstoši eiro) un divu solāro elektrostaciju izbūvi (176 tūkstoši eiro). Minēto aktīvu vērtības amortizācija arī ietekmē tarifa apmēru.