Jaunumi pašvaldībā Jauniešiem
apstuprināti jauniešu domes un konsultatīvās padomes nolikumi

Februāra beigās Ādažu novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja Jauniešu domes, kā arī Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumus.


Jauniešu dome

Jauniešu domes sastāvā brīvprātīgi uz iesniegumu pamata darbosies vismaz astoņi jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri Ādažu novada teritorijā mācās, dzīvo vai pavada savu brīvo laiku.

Nolikums paredz, ka domē jābūt iespējami pārstāvētiem jauniešiem no dažādām izglītības iestādēm un novada pagastiem, kā arī domes mērķus, uzdevumus, tiesības, organizatorisko struktūru un darba kārtību. Atbilstoši nolikumam Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē pašvaldības darbinieks - jaunatnes lietu speciālists, bet pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja. 


Jauniešu domes darbība tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas iekļauti Centrālās pārvaldes Izglītības un jaunatnes nodaļas kārtējā gada budžeta tāmē.
 Finansējums Jauniešu domes darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt piesaistīts, iesaistoties projektu konkursos. Jauniešu domes priekšlikumiem ir konsultatīvs raksturs, un tos var iesniegt Jaunatnes lietu konsultatīvajai komisijai, pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajai komitejai, iestādēm un nodibinājumiem.


Jaunatnes lietu konsultatīvās komisija

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā būs
pašvaldības jaunatnes lietu speciālists, pašvaldības jaunatnes darbinieks, Ādažu vidusskolas parlamenta koordinators, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parlamenta mentors, Carnikavas pamatskolas pašpārvaldes konsultants un Jauniešu domes priekšsēdētājs.

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija izvērtē jaunatnes politikas īstenošanu Ādažu novadā un sniedz priekšlikumus jaunatnes politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai, apkopo un analizē informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm.

Tāpat komisijas uzdevumos ietilpst sniegt ieteikumus pašvaldības iestādēm, biedrībām un organizācijām jaunatnes politikas efektīvai īstenošanai, tajā skaitā par pasākumiem, projektiem un programmām jaunatnes mērķa grupām to iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs, kā arī veicināt
jauniešu sadarbību ar pašvaldību un citām institūcijām un organizācijām.